Konsultacijos

 

Esu Ugnė Naujokaitytė-Augulienė, individualiai konsultuoju patiriančius stresą, nerimą, prislėgtą nuotaiką, depresiją, nemigą, sunkumus santykiuose, padedu subalansuoti sveikatą.

Konsultacijose taikau kognityvinės elgesio terapijos (KET), dėmesingo įsisąmoninimo metodus.

KET – tai moksliškai pagrįstas ir įrodytas tikslingas minčių ir elgesio keitimo metodas, kuriuo siekiama pašalinti simptomus ar geriau adaptuotis. Tai gana nauja psichoterapijos rūšis; ji atsirado JAV septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, o jos pradininkais laikomi du žymūs JAV psichoterapeutai – Albert Ellis ir Aaron Beck.

  • Moksliniais tyrimais įrodyta, kad KET greitai ir efektyviai padeda tiek įvairiausių psichologinių sunkumų turintiems žmonėms, tiek visiems, siekiantiems didinti savivertę bei gyventi kokybiškiau.
  • KET yra sėkmingai taikoma esant panikos ir nerimo sutrikimams, socialinei ir specifinėms fobijoms, įkyrumams bei depresijai.
  • KET efektyviai naudojama tiek individualioje, tiek grupinėje terapijoje.
  • KET yra palyginti trumpa psichoterapija. Depresiją ar nerimo sutrikimus patiriantiems žmonėms dažnai padėti galima jau per 10 – 20 terapinių sesijų.
  • Dė­me­sin­gas įsi­są­mo­ni­ni­mas (angl. „mind­ful­ness“) – tai dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Tai moks­liš­kai pa­grįs­tas metodas, sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su, gy­dant dep­re­si­ją, ne­ri­mo bei val­gy­mo su­tri­ki­mus, pri­klau­so­my­bę nuo al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų, pa­de­da esant lė­ti­niam skaus­mui, net on­ko­lo­gi­nių li­gų at­ve­ju.

Kvalifikacija:

– Nuo 2021 m. VU psichologijos bakalauro studijos.

– 2021 m. Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos konferencija „Kognityvinė ir elgesio terapija 2021“.

– Nuo 2020 m. studijuoju podiplominėse Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichoterapijos, paremtos kognityvine elgesio terapija, studijose.

– 2019 – 2020 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto organizuotos vienerių metų trukmės įsisąmoninimu grįstos (mindfulness) kognityvinės elgesio terapijos studijos.

– 2011 m. Filosofijos bakalauro laipsnis (VU).

– 2000 m. profesinės žurnalistikos studijos (VU Žurnalistikos institutas).

KVIEČIU REGISTRUOTIS KONSULTACIJAI GYVAI ARBA NUOTOLIU (zoom, skype):

tel.: 864565555 arba el.paštu: nugnele@gmail.com